Loonaanpassingen op 1 november 2005

14.11.2005

September 2005

Oktober 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

119,17

118,95

-0,22

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,65

116,46

-0,19

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

116,62

116,66

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

114.00.00-00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,66 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

140.05.00-00.00

Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten

---

Aanpassing van de verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding

142.01.00-00.00

Terugwinning van metalen

+0,7 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 23/06/2005

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,15453 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,15 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,15453 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,15 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen