Loonaanpassingen op 1 juli 2005

05.09.2008

Mei 2005

Juni 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

117,85

118,21

0,36

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,09

116,29

0,20

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

115,79

116,04

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.02.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

---

Nieuwe loonschalen – CAO 9/08/2005

102.04.00-00.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

---

Nieuwe loonschalen – CAO 9/08/2005

102.05.00-00.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+0,09 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 15/09/2005

104.00.00-00.00

Ijzernijverheid

+2 %

Effectieve lonen

111.01.00-00.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen

+2,26 %

Minimum- en effectieve lonen

+2,26 %

Gewaarborgd minimumloon

---

Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen

111.02.00-00.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw – Ambachtelijke ondernemingen

+2,26 %

Minimum- en effectieve lonen

+2,26 %

Gewaarborgd minimumloon

---

Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen

111.03.00-00.00

Monteurs van bruggen en metalen gebinten

+2,26 %

Minimum- en effectieve lonen

115.03.00-00.00

Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

115.09.00-00.00

Aanvullende bedrijfssector glas

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,04 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.00.00-00.00

Textielnijverheid en breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

120.03.00-00.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+0,878 %

Minimum- en effectieve lonen

121.00.00-00.00

Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

+1,41 %

Minimum- en effectieve lonen

+ 0,125 EUR

Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/06/2005

124.00.00-00.00

Bouwbedrijf

+0,90334 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 2/06/2005

---

Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting

---

Aanpassing van de studentenbarema

125.01.00-00.00

Bosontginningen

+0,9 %

Minimumlonen

125.02.00-00.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00-00.00

Houthandel

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

126.00.00-00.00

Stoffering en houtbewerking

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

+0,9 %

Aanvullende vergoeding brugpensioen

127.00.00-00.00

Handel in brandstoffen

---

Aanpassing van de ARAB-vergoeding

128.01.00-00.00

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,9 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.02.00-00.00

 

Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers

 

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 4/07/2005

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,9 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.03.00-00.00

Marokijnwerk en handschoennijverheid

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,9 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.05.00-00.00

Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,9 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.06.00-00.00

Orthopedisch schoeisel

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,9 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

132.00.00-00.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

+1,31 %

Minimum- en effectieve lonen

133.01.00-00.00

 

Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 27/04/2005

+0,89 %

Minimum- en effectieve lonen

133.02.00-00.00

 

Rook-, pruim- en snuiftabak

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 27/04/2005

+0,89 %

Minimum- en effectieve lonen

140.01.00-00.00

Openbare autobusdiensten – Rijdend personeel – Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)

+0,068 EUR

Minimum- en effectieve lonen – Sociaal akkoord 2005-2006

140.02.00-00.00

Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel

---

Aanpassing van de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel

142.02.00-00.00

Terugwinning van lompen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen - vanaf de 1ste maandag van de maand

142.03.00-00.00

Terugwinning van papier

+ 1%

Minimumlonen - CAO 24/06/2005

142.04.00-00.00

Terugwinning van allerlei producten

---

Nieuwe minimumuurlonen – CAO 10/05/2005

144.00.00-00.00

Landbouw

+1,31 %

Minimum- en effectieve lonen

145.00.00-00.00

Tuinbouwbedrijf

+1,31 %

Minimum- en effectieve lonen

146.00.00-00.00

Bosbouwbedrijf

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

150.00.00-00.00

Gewoon pottengoed in potaarde

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

202.00.00-00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van PSC 202.01)

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

+1 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

209.00.00-00.00

Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

+2,26 %

Minimum- en effectieve wedden

+2,26 %

Gewaarborgde minimummaandwedde

+2,26 %

Plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van provincie Limburg)

214.00.00-00.00

Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

216.00.00-00.00

Notarisbedienden

---

Nieuwe beroepenclassificatie en minimumwedden – CAO 25/01/2005

220.00.00-00.00

 

Bedienden uit de voedingsnijverheid (FEVIA)

+0,3 %

Effectieve wedden, bij gebrek aan CAO op ondernemigsvlak gesloten – CAO 15/06/2005

---

Nieuwe minimumwedden – CAO 15/06/2005

227.00.00-00.00  

Audiovisuele sector  

+10 EUR  

Effectieve wedden – CAO 24/05/2005  

302.00.00-00.00

Hotelbedrijf

---

Aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumloon voor het personeel op bedieningsgeld

303.03.00-00.00

Exploitatie van bioscoopzalen

+0,025 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 4/07/2005

+4,12 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 4/07/2005

303.04.00-00.00

Technische filmbedrijvigheid

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,52846 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,53 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,52846 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,53 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

311.00.00-00.00

Grote kleinhandelszaken

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

313.00.00-00.00

Apotheken en tarificatiediensten

+15 EUR

Minimumbezoldigingen – CAO 27/06/2005

---

Uitbreiding van de barema’s tot 60 jaar – CAO 27/06/2005

314.00.00-00.00

Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.03.00-00.00

Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest

+0,25%

Minimum- en effectieve bezoldigingen – Sectoraal akkoord 2005-2006