Loonaanpassingen op 1 maart 2005

18.10.2005

Januari 2005

Februari 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

115,88

116,66

0,78

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,68

115,28

0,60

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

114,48

114,67

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° P.C.

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

114,67 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand

202.00.00-00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(behalve P.S.C. 202.01)

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

+1 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,29738 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,3 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,29738 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,3 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

315.02.00-00.00

Luchtvaartmaatschappijen andere dan de SABENA

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen