Loonaanpassingen op 1 augustus 2005

24.11.2006

Juni 2005

Juli 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

118,21

118,92

0,71

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,29

116,76

0,47

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

116,04

116,25

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

000.00.00-00.00

Nationale Arbeidsraad

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

102.01.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.04.00-00.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.07.00-00.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen - Premies

114.00.00-00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

115.03.00-00.00

Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkeringen

115.09.00-00.00

Aanvullende bedrijfssector glas

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkeringen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,25 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand

124.00.00-00.00

Bouwbedrijf

+2 %

Vergoedingen voor industriële leerlingen

127.00.00-00.00

Handel in brandstoffen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

127.02.00-00.00

Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

140.06.00-00.00

Ondernemingen van taxi’s – Garagepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

+2 %

Minimumloon van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

+2 %

ARAB-vergoeding

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

202.00.00-00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)

301.00.00-00.00

Havenbedrijf

+1,6 %

Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS

305.01.00-00.00

Privé-ziekenhuizen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

305.02.00-00.00

Residuaire sector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

Revalidatiecentra

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel - "Milieux d'accueil d'enfants"

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

310.00.00-00.00

Banken

---

Aanpassing van de studentenlonen

311.00.00-00.00

Grote kleinhandelszaken

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)

322.00.00-00.00

Uitzendarbeid  en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

+2 %

Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker

323.00.00-00.00

Beheer van gebouwen en dienstboden

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

327.00.00-00.00

Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.01.00-00.00 

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Beschutte werkplaatsen;
  • Sociale werkplaatsen: productiepersoneel
 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.02.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 108,24 %)

327.03.00-00.00

Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen