Loonaanpassingen op 1 december 2005

29.12.2005

Oktober 2005

November 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

118,95

118,92

-0,03

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,46

116,82

+0,36

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

116,66

116,68

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C.

Paritaire comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.06.00-00.00

Grint- en zandexploitaties

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,68 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

 140.01.00-00.00  Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Waalse vervoermaatschappij (SRWT)  +0,1734 EUR

Minimum- en effectieve lonen.

Protocol akkoord van 22/11/2005

140.08.00-00.00 

Afhandeling op luchthavens  

 +0,10% Minimum- en effectieve lonen - CAO van 17/10/2005