Loonaanpassingen op 1 juni 2005

06.12.2005

April 2005

Mei 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

117,68

117,85

0,17

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

115,87

116,09

0,22

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

115,43

115,79

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loon aanpassingen

Toepassingsbasis

102.08.00-00.00

Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

106.02.00-00.00

Betonindustrie

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

110.00.00-00.00

Textielverzorging

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 17/05/2005

114.00.00-00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

115.03.00-00.00

 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen  +0,5 %  Minimum- en effectieve lonen – CAO 7/09/2005

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

115,79 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

118.00.00-00.00

Voedingsnijverheid, met uitzondering van:

- 118.03.00-00.00

+0,4 %

Minimum- en effectieve lonen (bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlak) – CAO sociale programmatie 2005-2006

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand

120.03.00-00.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+ 0,02 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 27/04/2005

128.01.00-00.00

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

+ 0,10 EUR

Minimum- en effectieve lonen - CAO 23/06/05

+ 0,10 EUR

Uitkeringen voor bestaanszekerheid - CAO 23/06/05

130.00.00-00.00

Drukkerij-, grafisch kunst- en dagbladbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 2de maandag van de maand

148.03.00-00.00

Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1ste dag van de betaalperiode

218.00.00-00.00

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

220.00.00-00.00

Bedienden uit de voedingsnijverheid (niet FEVIA-leden)

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

303.01.00-00.00

Filmproductie

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

303.02.00-00.00

Verdeling van films

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

303.03.00-00.00

Exploitatie van bioscoopzalen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

+2 %

Vergoeding voor nachtarbeid

320.00.00-00.00

Begrafenisondernemingen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

321.00.00-00.00

Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

323.00.00-00.00

Beheer van gebouwen en dienstboden

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen