Loonaanpassingen op 1 januari 2005

05.09.2008

November 2004

December 2004

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

115,94

115,56

-0,38

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,48

114,25

-0,23

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

114,27

114,33

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.04.00-00.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant – Provincie Luik

---

Nieuwe minimumuurlonen – CAO 9/08/2005

102.05.00-00.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.09.00-00.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

---

Nieuwe minimumuurlonen – CAO 30/06/2005

117.00.00-00.00

 

Petroleumnijverheid en -handel

 

---

Nieuwe basisuurlonen 2005 – CAO 04/05/2005

114,33 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

118.00.00-00.00

Voedingsnijverheid

+1,78 %

Minimum- en effectieve lonen

119.00.00-00.00

Handel in voedingswaren

+1,76 %

Minimum- en effectieve lonen

120.03.00-00.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+0,758 %

Minimum- en effectieve lonen

121.00.00-00.00

Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

+0,8 %

Minimum- en effectieve lonen

124.00.00-00.00

Bouwbedrijf

+0,38233 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

125.01.00-00.00

Bosontginningen

+0,38 %

Minimumlonen

125.02.00-00.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+0,38 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00-00.00

Houthandel

+0,38 %

Minimum- en effectieve lonen

128.01.00-00.00

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

+0,37 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.02.00-00.00

Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers

+0,37 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.03.00-00.00

Marokijnwerk en handschoennijverheid

+0,37 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.05.00-00.00

Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

+0,37 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.06.00-00.00

Orthopedisch schoeisel

+0,37 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

132.00.00-00.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

+0,85 %

Minimum- en effectieve lonen

133.01.00-00.00

Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

+0,36 %

Minimum- en effectieve lonen

133.02.00-00.00

Rook-, pruim- en snuiftabak

+0,36 %

Minimum- en effectieve lonen

140.02.00-00.00

Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

140.04.00-00.00

Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen

140.08.00-00.00

Afhandeling op luchthavens

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen

140.09.00-00.00

Goederenbehandeling voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen

142.01.00-00.00

Terugwinning van metalen

+1,78 %

Minimum- en effectieve lonen

142.04.00-00.00

Terugwinning van allerlei producten

---

Nieuwe beroepenclassificatie en nieuwe minimumlonen – CAO 10/05/2005

144.00.00-00.00

Landbouw

+0,85 %

Minimum- en effectieve lonen

145.00.00-00.00

Tuinbouwbedrijf

+0,85 %

Minimum- en effectieve lonen

149.01.00-00.00

Elektriciens : installatie en distributie

+1,78 %

Minimum- en effectieve lonen

216.00.00-00.00

Notarisbedienden

+0,52 %

Minimum- en effectieve wedden

220.00.00-00.00

Bedienden uit de voedingsnijverheid (leden van FEVIA)

+1,78 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

302.00.00-00.00

 

Hotelbedrijf

 

+1,737%

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

---

Loontoeslag voor nachtprestaties

305.02.09-01.00

Franse Gemeenschap Wallonië - Brussel "Milieux d'accueil d'enfants"

---

Nieuwe basisbarema's - CAO 19/12/2005

(de basisbarema's worden op 134,59% gebracht)

 306.00.00-00.00  Verzekeringswezen  +0,15769 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,16 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,15768 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,16 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

318.01.00-00.00

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap – Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies

---

Vijfde fase in de harmonisering van de barema’s tot op het niveau van het PSC 305.01 – CAO 18/11/2002

319.02.00-00.00

 

 

 

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg – Franse Gemeenschap

 

 

 

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 08/12/2005

Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen – Franse Gemeenschap

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 08/12/2005

Instellingen of diensten voor personen met een handicap – Waalse Gewest

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 2/07/2001

Instellingen of diensten voor volwassenen in moeilijkheden – Waalse Gewest

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 2/07/2001

327.01.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap – Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 3/05/2001 (de basisbarema’s worden op 134,59 % gebracht)

327.02.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 09/09/2003 (de basisbarema’s worden op 106,12 % gebracht)

329.00.00-00.00

 

Socio-cultureel sector

Socio-professionele invoegorganismen erkend door de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

---

Nieuwe minimumbezoldigingen – CAO 1/07/2002

Instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Integratiecentra erkende en gesubsidieerde door de Vlaamse Overheid

---

Baremaharmonisering – CAO 24/09/2003