Loonaanpassingen op 1 april 2005

05.09.2008

Februari 2005

Maart 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

116,66

117,41

0,75

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

115,28

115,90

0,62

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

114,67

115,03

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° P.C.

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.01.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.04.00-00.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.07.00-00.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

109.00.00-00.00

Kleding- en confectiebedrijf

+0,73 %

Minimum- en effectieve lonen

114.00.00-00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

116.00.00-00.00

 

 

Scheikundige nijverheid – Nationaal minimum

 

 

+0,09 EUR

(40 u/w)

Minimumlonen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 22/03/2005

+0,02 EUR

(40 u/w)

Morgen- en namiddagploegenpremies - Nationaal akkoord 2005-2006 van 22/03/2005

+0,04 EUR

(40 u/w)

Nachtploegenpremie - Nationaal akkoord 2005-2006 van 22/03/2005

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

115,03 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand

120.03.00-00.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+0,612 %

Minimum- en effectieve lonen

124.00.00-00.00

 

Bouwbedrijf

 

+0,31959 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

---

Vergoedingen voor kost en huisvesting

125.01.00-00.00

Bosontginningen

+0,31 %

Minimumlonen

125.02.00-00.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+0,31 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00-00.00

Houthandel

+0,31 %

Minimum- en effectieve lonen

126.00.00-00.00

Stoffering en houtbewerking

+0,7 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen

128.01.00-00.00

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

---

Nieuwe minimumlonen - CAO 23/06/05

+0,41 %

Effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.02.00-00.00

Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers

+0,41 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.03.00-00.00

Marokijnwerk en handschoennijverheid

---

Nieuwe minimumlonen - CAO 21/06/05

+0,41 %

Effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.05.00-00.00

Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

+0,41 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.06.00-00.00

Orthopedisch schoeisel

+0,41 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

133.01.00-00.00

Tabaksbedrijf - Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord van 27/04/2005

+0,41 %

Minimum- en effectieve lonen

133.02.00-00.00

 

Tabaksbedrijf - Rook-, pruim- en snuiftabak

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord van 27/04/2005 

+0,41 %

Minimum- en effectieve lonen

136.00.00-00.00

 

Papier- en kartonbewerking

 

+1,5 %

Minimumlonen - Van 1ste opening v/d rekeningen v/d maand

+1,5 %

Effective lonen – CAO 25/05/2005

140.04.00-00.00

Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - rijdend personeel

---

ARAB- en verblijfsvergoedingen

140.09.00-00.00

Goederenbehandeling voor rekening van derden - rijdend personeel

---

ARAB- en verblijfsvergoedingen

143.00.00-00.00

Zeevisserij

+0,9566 %

Minimum- en effectieve lonen

146.00.00-00.00

Bosbouwbedrijf

+0,7 %

Minimum- en effectieve lonen

207.00.00-00.00

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

+ 12 EUR

Minimumwedden - Nationaal akkoord 2005 - 2006 van 12/04/2005

215.00.00-00.00

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

+0,73 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

219.00.00-00.00

Erkende controleorganismen

+2,00 %

Minimum- en effectieve wedden en plafond voor de tussenkomst in de vervoerkosten

222.00.00-00.00

 

Bedienden van de papier- en kartonbewerking

 

+1,5 %

Minimum- en effectieve wedden

+1,5 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

302.00.00-00.00

Hotelbedrijf

---

Vergoedingen voor werkuniformen

313.00.00-00.00

Apotheken en tarificatiediensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

314.00.00-00.00

Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

+1 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen – Protocol akkoord van 21/03/2005