Loonaanpassingen op 1 november 2023

27/11/2023

  september 2023 oktober 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 128.23 128.67 +0.44
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127.52 128.3 +0.78
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 125.35 125.65  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de gekroondepremie
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
118.03.00

Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij

+2 % Flexiloon
119.00.00  Handel in voedingswaren  +2 % Flexiloon
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel  +2 % Flexiloon
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van PSC 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
+2 % Flexiloon
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Flexiloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Bedienden +2 % Minimum- en effectieve wedden
Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 125,65 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
Petroleumnijverheid- en handel - Arbeiders in dienst vanaf 1/04/2023 +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
216.00.00 Notarisbedienden +2.8064 % Jaarlijkse premie betaald in november (PC 216)
--- Toekenning van de forfaitaire premie 
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 1,1 % (niet van toepassing op de ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31/10/2017)
223.00.00 Sport +2 % Flexiloon
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
301.00.00 Havenbedrijf +1.6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Flexiloon
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Flexiloon
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Flexiloon
310.00.00 Banken +0.27 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
+2 % Flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Flexiloon
314.00.00 Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen +2 % Flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de jaarlijkse premie en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
322.00.00 Uitzendarbeid +2 % Flexillon
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 125.65 % Percentage toe te passen op het basisbarema
327.00.00 Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.00.00 Gezondheidsinrichtingen en –diensten +2 % Flexiloon
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Privé-ziekenhuizen - IFIC - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Brusselse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Waalse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal) 
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden - Niet IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Rusthuizen voor bejaarden, RVT, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Brusselse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Rusthuizen voor bejaarden, RVT, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Waalse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal) 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Thuisverpleging - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.40 Niet-geconventioneerde revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.41 Autonome revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of NL centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Centres de rééducation fonctionnelle - IFIC barema's - Brusselse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Centres de rééducation fonctionnelle - IFIC barema's - Waalse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal)
Initiatieven voor beschut wonen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Initiatieven voor beschut wonen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Initiatives d'habitation protégée - IFIC barema's - Brusselse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Initiatives d'habitation protégée - IFIC barema's - Waalse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschap.Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging -  IFIC barema's - Brusselse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging -  IFIC barema's - Waalse geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
331.00.20 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - Centra voor geestelijke gezondheidszorg --- Toekenning van een éénmalige premie van 133 EUR
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Institutions subventionnées par la Région wallonne' (CAO 25/02/2022) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
'Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
'Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET services de promotion de la santé à l'école ET équipes SOS-enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET espaces-rencontres situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen