Loonaanpassingen op 1 september 2023

09/10/2023

  juli 2023 augustus 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 128,14 129,12 +0,98
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 128,22 128,82 +0,6
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 124,79 125,31  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 125,31 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden -0,14 %

Minimum- en effectieve wedden

 

310.00.00 Banken +0,5 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 125,31 % Percentage toe te passen op het basisbarema
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen --- September premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen en in de sociale werkplaatsen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's --- Toekenning van premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
Privé-ziekenhuizen - IFIC --- Toekenning van het specialisatiecomplement
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden – Niet IFIC barema’s --- Toekenning van premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.30 Thuisverpleging - IFIC --- Toekenning van het specialisatiecomplement
331.00.20 Centra geestelijke gezondheidszorg --- Toekenning van ecocheques