Loonaanpassingen op 1 april 2023

17/04/2023

  maart 2023 februari 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 127.67 126.95 + 0.72
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127.80 126.86 + 0.94
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 125.08 125.00 + 0.08

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik  --- Toekenning van een kwartaalpremie (EJP)
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +4.7 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +1.86007 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 Bosontginningen +1.86 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1.86 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +1.86 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +1.86 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +1.38 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1.39 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding EN huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +1.39 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +3.775 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 150 EUR
144.00.00 Landbouw - Vlas +4.7 % Minimum- en effectieve lonen 
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1.86 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +4.7 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van ecocheques of jaarlijkse premie
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van ecocheques of jaarlijkse premie
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 125.08 % Percentage toe te passen op het basisbarema
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +4.7 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden +8.2569 % Toekenning van een jaarlijkse premie
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +8.26 % Minimum- en effectieve wedden
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 125.08 % Percentage toe te passen op het basisbarema
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +1.3 % Minimum- en effectieve lonen