Loonaanpassingen op 1 augustus 2023

28/07/2023

  juni 2023 juli 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 127,11 128,14 +1,03
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127,09 128,22 +1,13
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 124,69 124,79  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 124.79 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 124.79 % Percentage toe te passen op het basisbarema