Loonaanpassingen op 1 februari 2023

06/02/2023

 

 

december 2022

januari 2023

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 2013)

127,72

127,84

+ 0,12

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

127,89

128

+ 0,11

Viermaandelijks gemiddelde –  Gezondheidsindex

124,50

125,26

 

 

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie - index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.  Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als die weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden.  Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.

 

 

N° PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.01.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.02.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.03.00

Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.04.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.05.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies

102.07.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT

102.09.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.11.00

Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

106.02.00

Betonindustrie

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

112.00.00

Garagebedrijf

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

114.00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

116.00.00

Scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

125,26 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

130.00.00

Drukkerij- en grafische kunstbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

140.01.01

Geregeld vervoer - Garagepersoneel

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen 

140.01.02

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen 

140.01.03

Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen 

140.05.00

Verhuizing - Garagepersoneel

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen 

149.02.00

Koetswerk 

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen

149.03.00

Edele metalen 

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen

149.04.00

Metaalhandel 

+10,44 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

201.00.00

Zelfstandige kleinhandel 

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

202.00.00 (met uizondering van PSC 202.01)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

+1 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

202.01.00

Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

203.00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

207.00.00

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies

223.00.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport --- Premie betaalde voetbaltrainer

227.00.00

Audiovisuele sector

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

303.03.00

Exploitatie van bioscoopzalen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid EN vergoeding voor arbeidskledij EN maandelijkse sectoreigen premie

307.00.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

312.00.00

Warenhuizen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

125,26 %

Percentage toe te passen op het barema

330.03.00

Inrichtingen voor tandprothesen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen