Loonaanpassingen op 1 januari 2023

11/09/2023

  november 2022 december 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 127.92 127.72 -0.2
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127.44 127.89 +0.45
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 123.47 124.5  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging +10,96 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe basisuurlonen en aanpassing van de classificatie - CAO 3/07/2023
124,5 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid  +10,96 % Minimum- en effectieve lonen
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij --- Weekendpremie
118.11.05 Voedingsnijverheid - Pluimveeslachterijen --- Aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +11,08 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van premies (invulling van de loonmarge 2015-2016)
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +4,04 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Textielnijverheid en breiwerk - Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +3,29 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +5,7 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +3,3266 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 Bosontginningen +3,32 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +3,32 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +3,32 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +3,33 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Bedienden ex 200 +11,08 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
127.00.00 Handel in brandstoffen +11 % Minimum - en effectieve lonen EN verblijfsvergoedingen EN ARAB-vergoedingen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +3,31 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +3,31 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +3,31 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +5,89 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.00.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel  +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van een geschenkcheque
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning anciënniteitspremie
Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2% Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +10,96 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Garagepersoneel Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +11,19 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +11,19 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +11,19 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw (met uitzondering van de vlas) +10,96 % Minimum- en effectieve lonen EN vergoeding voor werkkledij
145.00.00 Tuinbouwbedrijf  +10,96 % Minimum- en effectieve lonen EN vergoeding voor werkkledij EN forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +3,33 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Elektriciens : installatie en distributie +11,19 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +11,08 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(PSC 202.01 uitgezonderd)

+1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikantennijverheid + 80 EUR Minimumwedden CAO 9 januari 2023
--- Gewaarborgde minimum maandwedde CAO 9 januari 2023
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +4,04 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +3,88 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +10,96 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +5,89 % Minimum- en effectieve wedden
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +11,19 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf +10,964 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen +11,1905 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen +1,8655 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +1,87 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +5,89 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding van de verplaatsingstijd en tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +11,08 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 124,5 % Percentage toe te passen op het barema
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd --- Toekenning van een toeslag van 445 EUR
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen en centra voor kortverblijf voor bejaarden die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd --- Toekenning van een toeslag van 445 EUR
330.01.40 Revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen die een overeenkomst hebben gesloten en die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd --- Toekenning van een toeslag van 445 EUR
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd --- Toekenning van een toeslag van 445 EUR
330.04.00 Multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd  --- Toekenning van een toeslag van 445 EUR
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
333.00.00 Toeristische attracties +11,08 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00

Paritair comité voor de vrije beroepen

+1,664 Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon:CAO-verhoging 1,664% (maximum van 55 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2022.
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
Persoonlijke assistent in het kader van een PAB - Gewaarb. minimumloon +2 % Minimumbezoldigingen
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging
339.01.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging
339.02.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
339.03.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +3,3 % Minimum- en effectieve lonen
Orthopedische technologieën - Bedienden +11,08 % Minimum- en effectieve wedden 
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +11,08 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen