Loonaanpassingen op 1 december 2023

23/01/2024

  oktober 2023 november 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 128.67 128.89 +0.22
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 128.3 128.55 +0.25
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 125.65 125.73  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen en diverse voordelen staan in vetjes.  Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend paritair comité voor de werklieden --- Toekenning van een jaarlijkse premie
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
Rest van het land --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van een dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van een jaarlijkse premie van december
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers --- Toekenning van ecocheques
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Bedienden --- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullende pensioen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van een premie: eco-, maaltijd- cadeaucheques
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Rijdend personeel --- Toekenning van een geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen
202.00.00 (PSC 202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een geschenkcheque
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 125.73 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van een jaarlijkse premie
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van een koopkrachtpremie
--- Toekenning van ecocheques
Arbeiders --- Toekenning van een anciënniteitspremie
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van een recurrente premie van 148,74 EUR
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies: betaling van de 2de helft
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassingen van de premies
Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van een forfaitaire premie
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Gehandicaptensector - Waalse Gewest --- Toekenning van een attractiviteitspremie
324.00.00 Diamantnijverheid- en handel --- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 125.73 % Percentage toe te passen op het basisbarema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie  --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap --- Toekenning van een geschenkcheque
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Niet geconventioneerde revalidatiecentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven van beschut wonen - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.03.00 Tandprothesen --- Verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
332.00.20 Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector - Ambulante zorg --- Toekenning van een premie van 49 EUR
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van een jaarlijkse premie
337.00.00 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
+2 % Gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgende budget (PVB)
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
339.01.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
339.02.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gemiddeld minimum maandinkomen
339.03.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon