Loonaanpassingen op 1 juli 2023

24/10/2023

  mei 2023 juni 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 127,30 127,11 -0,19
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127,35 127,09 -0,26
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 124,63 124,69  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00-01 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant de witzandexploitaties uitgezonderd -

Toekenning van ecocheques

Toekenning van dienstjarenpremie

102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik --- Aanpassing van de kwartaalpremie (EJP)

111.01.00 & 111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen en ambachtelijke ondernemingen +6,05 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +6,05 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal +0,10 EUR Minimum uurlonen - Nationaal Akkoord 2023-2024
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,54 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf -0,33565 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

Negatieve indexatie van de loontoeslag petrochimie EN van de vergoedingen voor kost en huisvesting

125.01.00  Bosontginningen -0,34 %

Minimumlonen

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden -0,34 %

Minimum- en effectieve lonen

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel -0,34 %

Minimum- en effectieve lonen

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

  Toekenning van ecocheques
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten -0,33 %

Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken -0,33 %

Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding

Negatieve indexatie geneutraliseerd (niet toegepast)

133.00.00 Tabaksbedrijf -0,33 %

Minimum- en effectieve lonen

Bevestiging afwachten

136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,15 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) - Rijdend personeel --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +6,05 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van een jaarlijkse premie (een ondernemingsakkoord kan voorzien in een gelijkwaardig voordeel)
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw- met uitzondering Vlas --- Toekenning van een forfaitaire premie
Landbouw --- Verhoging van de barema's ingevolge de CAO van 26 juni 2023
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van een forfaitaire premie
--- Verhoging van de barema's ingevolge de CAO van 26 juni 2023
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +17,333 EUR Minimum ervaringsmaandlonen - Nationaal akkoord 2023-2024 (bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies)
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +6,05 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 124,69 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,15 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken -0,0801 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies: betaling van de 1ste helft

319.02.00-01.00

319.02.00-02.00

Jeugdzorg en Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen --- Verhoging van de barema's ingevolge de CAO van 29 juni 2023
320.00.00 Begrafenisondernemingen +0,15 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 124,69 % Percentage toe te passen op het basisbarema
--- Toekenning van een premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend - Nieuwe statuten en netbedrijven
329.02.00-04.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Verhoging van de barema's ingevolge de CAO van 26 juni 2023
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) --- Nieuwe basisbarema's (CAO 11/07/2023) - de basisbarema's worden op 199,99 % gebracht
'Accueillants d'enfants à domicile' --- Nieuwe basisbarema's (CAO 11/07/2023) - de basisbarema's worden op 199,99 % gebracht
332.00.20 'Equipes SOS enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles' --- Nieuwe basisbarema's (CAO 11/07/2023) - de basisbarema's worden op 199,99 % gebracht
'Services de promotion de la santé à l'école' --- Nieuwe basisbarema's (CAO 11/07/2023) - de basisbarema's worden op 199,99 % gebracht
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders -0,3 %

Minimum- en effectieve lonen