Loonaanpassingen op 1 mei 2017

10.05.2019

Maart 2017 April 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,91 105,09 +0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,32 105,46 +0,14
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 102,67 103,02

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Grint- en zandexploitaties - Witzandexploitaties uitgezonderd +0,19 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 26/06/2017
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2,07 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid en ziekte)
+1,1 % Gewaarborgd minimumloon en de basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/06/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 12/06/2017
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,12 EUR (40u/w)

Minimumlonen.

Deze verhoging is eveneens van toepassing op de werknemers die op 31 maart 2017 minder dan 0,12 EUR boven de geldende minimumlonen betaald worden - Nationaal Akkoord 2017-2018

+1,1 % Minimumploegenpremies - Nationaal Akkoord 2017-2018
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,02 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques - CAO van 10/12/2015
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
140.04.00

Grondafhandeling op luchthavens

+0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 18/05/2017
142.01.00 Terugwinning van metalen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen;  een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/07/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Protocolakkoord 2017-2018
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
148.00.00 Bont en kleinvel +1,1% Minimum- en effectieve lonen - CAO 08/06/2017
202.00.00 (behalve 202.01) Kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +1,1 %

Minimumwedden.

Deze verhoging is eveneens van toepassing op de werknemers die op 31 maart 2017 minder dan 1,1 % boven de geldende minimummaandlonen betaald worden - Nationaal Akkoord 2017-2018

210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,72 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +2,07 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
+1,1%

Overdraagbare enveloppe van 1,1%. De besteding van deze enveloppe wordt op ondernemingsvlak bepaald in paritair overleg uiterlijk tegen 30 juni 2017. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 30 juni 2017, worden de effectieve bruto maandlonen op 1 mei 2017 verhoogd met 1,1% - CAO 03/07/2017

308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,66 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,6645 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,66 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN forfaitaire vergoeding werkmateriaal
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,02 % Percentage toe te passen op het barema