Loonaanpassingen op 1 augustus 2017

01.08.2017

Juni 2017 Juli 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,84 0 +0
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,29 0 +0
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,27 0

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,34 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel

+20 EUR

(pro rata voor deeltijdse bedienden)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
--- Jaarlijkse premie
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven

+20 EUR

(pro rata voor deeltijdse bedienden)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
--- Jaarlijkse premie
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden --- Jaarlijkse premie betaald in augustus
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen +gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen behalve jobstudenten (Sectoraal Akkoord 2017-2018 03/07/2017)
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,34 % Percentage toe te passen op het barema