Loonaanpassingen op 1 januari 2017

24.04.2018

November 2016 December 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,41 103,54 +0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,97 104,05 +0,08
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 101,79 101,81

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 03/07/2017
---

De loondegressiviteit voor jongeren wordt heringevoerd voor de studenten - CAO 03/07/2017

110.00.00 Textielverzorging +1,12 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe minimumlonen (basisbarema's gebracht op 101,81 %) - CAO 21/12/2017
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+1,12 % Minimum- en effectieve lonen
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
Suikernijverheid en bijproducten - kandijfabrieken (118.06) +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en dienstjarenpremie
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +1,13 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,38 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,05898 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en de loontoeslag voor werken binnen de omheining van in werking zijnde petrochemische bedrijven
125.01.00 Bosontginningen +0,05 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,05 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,05 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,06 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Indexatie van de toeslag voor maaltijden
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,54 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,05 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,26 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel VVM --- Toekenning van geschenkcheque
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +1,14 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en diverse premies
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +1,14 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +1,14 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +1,14 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +1,12 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.08.00 Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf +1,12 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1,14 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +1,13 % Minimum- en effectieve wedden en Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +1,1 % (met een minimum van 39 EUR) Minimum- en effectieve wedden - cao 21/12/2017
216.00.00 Notarisbedienden +0,21 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +1,12 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,26 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
302.00.00 Hotelbedrijf +1,123 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
306.00.00 Verzekeringswezen +1,14246 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,03 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,0295 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,03 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 15/10/2015
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen --- Toekenning van ecocheques 2016 (in de loop van 2017)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie 2016 (in de loop van 2017)
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Duitstalige Gemeenschap --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 24/04/2017
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden --- De effectief betaalde lonen zullen, bovenop baremische en indexaanpassingen, op 31 december 2016 minstens 0,5% hoger zijn dan het geval was op 1 januari 2015, of er wordt een gelijkwaardig voordeel voorzien. Indien dit niet het geval is, dan zullen de effectief betaalde lonen ten laatste op 1 januari 2017 verhoogd worden tot de 0,5 % bereikt is - CAO 01/12/2015
+1,13 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 101,81 % Percentage toe te passen op het barema
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
333.00.00 Toeristische attracties +1,13 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,06 % Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders
Bedienden +1,13 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
341.00.00 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +1,13 % Minimum- en effectieve wedden