Loonaanpassingen op 1 juni 2017

26.11.2018

  April 2017 Mei 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 105,09 105,00 -0,09
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,46 105,42 -0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,02 103,21  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie van 143 EUR
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij +0,16 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
+0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
+0,8 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 21/06/2017
+0,3 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 21/06/2017
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
+1,1 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 21/06/2017
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
+0,8 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 21/06/2017
+0,3 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 21/06/2017
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,21 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen en nachtvergoeding - Sociale programmatie 2017-2018
--- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Taxis +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +1,1 % Minimum- en effectieve lonen EN anciënniteitstoelagen - Protocolakkoord 2017-2018
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
202.00.00 (PSC 202.01 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (basisloonschaal gebracht op 112,62 %)
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Minimum flexiloon
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Studentenlonen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van de jaarlijkse koopkrachtpremie
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Erkend en/of gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN minimum gewaarborgd loon
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (beperkt tot de verhoging voor de "grofbranche") - vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,21 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 167,34 %)
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 102 %) EN gewaarborgd minimumloon
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 102 %) EN gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 102 %)
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 167,34 %) EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 112,62 %)
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
332.00.10

Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel)

+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
332.00.20 Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
Services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-enfants, aide sociale aux détenus, espaces rencontres +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 167,34 %)
336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimumbezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques