Loonaanpassingen op 1 december 2017

11.05.2018

Oktober 2017 November 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,41 105,55 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,84 105,85 +0,01
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,55 103,61

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Toekenning van de jaarlijkse premie (nieuw bedrag)
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de cadeaucheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
--- Toekenning van ecocheques
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
Provincie Luik --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
Provincie Luik uitgezonderd Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties --- Toekenning van de anciënniteitspremie
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinte Barbara
Toekenning van de anciënniteitspremie
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf --- Vierde en laatste fase van de loonaanpassing
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
113.00.00 Ceramiekbedrijf --- Nieuw bedrag eindejaarspremie - Vuurvaste producten
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,61 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van de jaarlijkse premie
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van de dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
Toekenning van een éénmalige premie
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten --- Toekenning van ecocheques
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van de jaarlijkse premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Geregeld vervoer - Rijdend personeel (SRWT) --- Toekenning van een éénmalige premie
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van een cadeaucheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxi-ondernemingen --- Toekenning van een cadeaucheque
140.03.00 Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +1,788 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
142.03.00 Terugwinning van papier --- Toekenning van ecocheques
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van een éénmalige compensatievergoeding - CAO van 07/12/2017
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van de forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van de forfaitaire premie
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 behalve 202.01.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
Toekenning van een éénmalige premie
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een cadeaucheque
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie in bepaalde ondernemingen
Toekenning van een éénmalige premie
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van de koopkrachtpremie
Toekenning van ecocheques
Toekenning van de anciënniteitspremie van de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van de recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van de recurrente premie van 148,74 EUR
Toekenning van de koopkrachtpremie 2017-2018
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van een éénmalige premie
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van een éénmalige premie
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van de tweede helft van de jaarlijkse premie
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van de forfaitaire premie
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap --- Toekenning van een éénmalige premie (AAJ-SASPE)
324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel --- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,61 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
329.02.00 Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest - Sommige sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Toekenning van een éénmalige premie
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
Privé-ziekenhuizen --- Toekenning van de éénmalige premie
330.01.20 Serviceflats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1X/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de éénmalige premie
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de éénmalige premie
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de éénmalige premie
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de éénmalige premie
332.00.10 Opvang van kinderen --- Toekenning van een uitzonderlijke premie - Supplement EJP
332.00.20

Diensten ter bevordering van de gezondheid op school

--- Toekenning van een uitzonderlijke premie - Supplement EJP
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van de jaarlijkse premie
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting --- Nieuwe minimum barema's (CAO 05/12/2017)
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van de jaarlijkse gratificatie
Toekenning van de koopkrachtpremie 2017-2018