Loonaanpassingen op 1 juli 2017

20.07.2018

Mei 2017 Juni 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,00 104,84 -0,16
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,42 105,29 -0,13
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,21 103,27

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - cao 30/11/2017
--- Betaling van een eenmalige premie
102.06.00 Grint- en zandexploitaties - Witzandexploitaties uitgezonderd --- Betaling van de dienstjarenpremie
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +0,20 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
106.02.00 Betonindustrie +1,1% Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies - Ontwerpakkoord 2017-2018 (19/06/2017)

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen +1,1 % Minimumlonen en gewaarborgd minimumloon - Nationaal akkoord 2017-2018
+1,1 % Effectieve lonen in de ondernemingen die al een eindejaarspremie toekennen die evenwaardig aan of hoger is dan de provinciale/regionale eindejaarspremie, met inbegrip van de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.  Tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.  En indien vóór 30/06/2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/06/2017 niet uitmondt in een CAO – Nationaal akkoord 2017-2018
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen - Nationaal akkoord 2017-2018
+1,69 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
+2 % Aanvullende vergoeding voor het SWT
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,1 % Minimumlonen - Nationaal akkoord 2017-2018
+1,1 % Effectieve lonen evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.  En indien vóór 30/06/2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/06/2017 niet uitmondt in een CAO – Nationaal akkoord 2017-2018
+1,1 % Scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie – Nationaal akkoord 2017-2018
+1,69 % Minimum- en effectieve lonen
+1,69 % Scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie
+2 % Aanvullende vergoeding voor het SWT
112.00.00 Garagebedrijf +1,1 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2017-2018
113.00.00 Ceramiekbedrijf --- Tweede fase harmonisatie van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 (Onderhoud) - CAO 05/07/2017
+0,16 EUR Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 05/07/2017
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques (125 EUR + 125 EUR eenmalige voordeel)
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,27 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve subsector van de vleesconserven (118.11.01) +0,9 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/06/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Sociale programmatie 2017-2018
118.11.01 Subsector van de vleesconserven +0,9% Effectieve lonen  van arbeiders reeds in dienst voor 01/07/2017 , een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/06/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Loonprogrammatie 2017-2018
119.00.00 Handel in voedingswaren +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Sectorakkoord 2017-2018
--- Nieuwe toeslagen voor de ploegenpremie en de namiddagpremie - Sectorakkoord 2017-2018
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,58 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,41 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
+0,1411 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord van 20/06/2017
124.00.00 Bouwbedrijf +0,90024 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,150 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie I - CAO 29/06/2017
+0,157 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IA - CAO 29/06/2017
+0,160 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie II - CAO 29/06/2017
+0,168 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IIA - CAO 29/06/2017
+0,170 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie III - CAO 29/06/2017
+0,180 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IV - CAO 29/06/2017
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en het studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,9 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,9 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +0,9 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2017-2018
+1,37 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,69 % ARAB-vergoeding
--- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,80 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,80 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,80 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,80 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,80 % Minimum- en effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,6 % Minimum- en effectieve lonen + nieuwe dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
+0,79 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,18 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 05/07/2017 + nieuwe bestaanszekerheidsvergoeding
+0,79 % Minimum- en effectieve lonen
133.03.00 Sigaren en cigarillo's +0,18 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 05/07/2017 + nieuwe bestaanszekerheidsvergoeding
+0,79 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,43 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2017-2018 van PC 112
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,69 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2017-2018 van PC 112
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2017-2018 van PC 112
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van ecocheques
+0,6 % Coëfficiënt voor loonberekening op de recette en het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de taxichauffeurs - Sociaal akkoord 2017-2018
+0,6 % Minimum- en effectieve lonen van het garagepersoneel in de taxibedrijven en in de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur - Sociaal akkoord 2017-2018
+0,6 % Minimum- en effectieve lonen van de chauffeurs in de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur - Sociaal akkoord 2017-2018
140.05.00 Verhuizing - Rijdendpersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2017-2018 van PC 112
Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/09/2017
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,61 % Minimumlonen - Protocolakkoord 2017-2018
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Betaling van de forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Betaling van de forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,37 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1,1 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2017-2018
149.02.00 Koetswerk +1,1 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2017-2018
149.03.00 Edele metalen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
149.04.00 Metaalhandel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2017-2018
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

+25 EUR

(pro rata voor deeltijdse bedienden)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

+50 EUR

(pro rata voor deeltijdse bedienden)

Minimumwedden en gewaarborgde maandwedde - Nationaal akkoord 2017-2018
+1,1 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden van de ondernemingen gelegen in de provincies waar een provinciale cao in een eindejaarspremie (EJP) voorziet die gelijk is aan een volledige 13de maand en de ondernemingen gelegen in de provincies waar via cao geen EJP wordt voorzien of waar een EJP wordt voorzien die lager is dan een volledige 13de maand, maar die op hun niveau een EJP toekennen die evenwaardig is aan of hoger is dan de provinciale/regionale EJP gelijk aan een volledige 13de maand, evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.  Tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.  En  indien vóór 30/06/2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/06/2017 niet uitmondt in een cao – Nationaal akkoord 2017-2018
+1,69 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgde maandwedde
--- Nieuw plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg) - Nationaal akkoord 2017-2018
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
+0,9 % Minimum- en effectieve bezoldigingen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/06/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Sociale programmatie 2017-2018
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,43 % Minimum- en effectieve wedden
223.00.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport --- Verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum jaarinkomen - CAO van 15/03/2017
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Betaling van het harmonisatiepremie
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Nieuwe beroepsclassificatie en wijziging van de anciënniteit in de Hoogescholen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en sommige premies - Protocolakkoord 2017-2018
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,24 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2427 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,24 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +25 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
+0,1648 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
312.00.00 Warenhuizen +25 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2017-2018
+0,1648 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - Sectorakkoord 2017-2018
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Betaling van de jaarlijkse premie
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2,5 % Minimumbezoldigingen van de sector fitness categorie 3, 4, 6 en 7 - CAO 19/06/2014
+0,25 EUR Minimumlonen van categorie III, IV en V Kappers - CAO 04/06/2015
+0,2 EUR Minimumlonen van categorie II Kappers - CAO 04/06/2015
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/06/2017 (of ten laatste op 30/09/2017, in geval van afwijkend akkoord over een uitstel) voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 19/05/2017
+1,1 % Bedrag van de jaarlijkse koopkrachtpremie - CAO 19/05/2017
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2017-2018
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 131,95%)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2017-2018
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding van de verplaatsingstijd
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,27 % Percentage toe te passen op het barema
--- Betaling van de premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (Nieuwe statuten en netbedrijven)
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 131,95%)
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Productie en omkadering personeel +0,10 EUR/u

Minimum- en effectieve bezoldigingen -

Sectoraal Akkoord 2017-2018

329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Sector van de sportcentra --- Nieuwe minimumbezoldigingen (CAO 20/02/2017)
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 131,95%)
331.00.20 Welzijns- en Gezondheidsinstellingen en -diensten - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaalen vertrouwenscentra kindermishandeling +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 131,95%)
Centra voor geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 167,34%)
Diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie, de ziekenfondsen uitgezonderd +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 131,95%)
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
--- Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon voor persoonlijke assistenten die werden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van een PAB (VAPH)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
Orthopedische technologieën --- Eenmalige niet recurente premie 150 EUR (CAO 02/10/2017)