Loonaanpassingen op 1 maart 2017

13.03.2017

Januari 2017 Februari 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,28 104,67 +0,39
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,65 105,06 +0,41
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 102,05 102,34

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN Premies
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 102,34 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking van het indexcijfer in het BS
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,52 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,5206 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,52 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 102,34 % Percentage toe te passen op het barema