Loonaanpassingen op 1 september 2017

23.01.2018

  Juli 2017 Augustus 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 105,15 105,22 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,63 105,68 +0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,34 103,39  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

+0,20 EUR (40u/w)

Minimum- en effectieve lonen - cao 05/12/2017
--- Betaling van een eenmalige premie
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,39 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 30/06/2017
120.02.00 Vlasbereiding --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO van 11/07/2017
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,15 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2017
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,15 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2017
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,15 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2017
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,15 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2017
142.02.00 Terugwinning van lompen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/06/2017
144.00.00 Landbouw +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.01.00 Bloementeelt +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.03.00 Boomkwekerijen +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Nieuwe beroepsclassificatie
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.05.00 Fruitteelt --- Nieuwe beroepsclassificatie
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Nieuwe beroepsclassificatie
--- Aanpassing forfaitaires premies
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord Groene sectoren 2017-2018
--- Aanpassing forfaitaires premies
152.01.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, uitgezonderd de hoge scholen +0,55 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 30/06/2017
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1,1 % Minimum- en effectieve wedden - CAO van 21/11/2017
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid +1,1 % Minimum- en effectieve wedden van de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden - CAO van 27/06/2017
216.00.00 Notarisbedienden +0,76 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,1 % Minimum- en effectieve wedden - CAO van 08/05/2017
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,12 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1162 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,12 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Schoonheidszorgen +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 14/09/2017
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 25/08/2017
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,39 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap --- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden
333.00.00 Toeristische attracties +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon - Sociaal akkoord 2017-2018