Loonaanpassingen op 1 juni 2011

12.02.2013

April 2011 Mei 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 117,20 117,59 +0,39
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 115,57 115,98 +0,41
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 115,10 115,50

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij --- Nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe minimumuurlonen - CAO 22/02/2011
116.00.00 Scheikundige nijverheid --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2011-2012
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 115,5 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid --- Aanpassing minimumloon handelsvertegenwoordigers - CAO 01/07/2011
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing van de premies
--- Invoering van een nieuwe beroepsclassificatie en minimum barema's voor waardevervoerders (CAO 11/10/2011)
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 121,90 %)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding van de verplaatsingstijd
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 115,5 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 121,90 %)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 121,90 %)
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Kinderopvang +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon