Loonaanpassingen op 1 juli 2011

12.02.2013

Mei 2011 Juni 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 117,59 117,95 +0,36
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 115,98 116,43 +0,45
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 115,50 115,84

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 05/07/2011
+0,13 EUR Minimum loon Geschoolde +7jaar en Geoefende +7jaar - CAO van 05/07/2011
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen --- Afschaffing van de jeugdbarema's en nieuw barema voor studenten  (Protokolakkoord 2011-2012)
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +2,99 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +2,99 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +2,99 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf
(behalve 113.04)
+2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 115,84 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk
(behalve 120.01, 120.02, 120.03)
+2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,02 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,98 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
--- Aanpassing van de vergoeding voor werkkledij (Protocol akkoord 2011-2012)
124.00.00 Bouwbedrijf +1,13148 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +1,13 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,13 % Minimum- en effectieve lonen
--- Afschaffing jongerenbarema (Protokolakkoord 2011-2012)
125.03.00 Houthandel +1,13 % Minimum- en effectieve lonen
--- Afschaffing jongerenbarema (Protokolakkoord 2011-2012)
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,13 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +3,27 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +1,09 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +1,09 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +1,09 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +1,09 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +1,09 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,09 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +1,09 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +1,09 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +2,03 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +3,67 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Afschaffing van de jeugdbarema's en nieuw barema voor studenten  (Protokolakkoord 2011-2012)
142.03.00 Terugwinning van papier --- Afschaffing van de jeugdbarema's en nieuw barema voor studenten  (Protokolakkoord 2011-2012)
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten --- Afschaffing van de jeugdbarema's en nieuw barema voor studenten  (Protokolakkoord 2011-2012)
145.04.00 Tuinbouwbedrijf - Parken en Tuinen --- Nieuwe beroepsclassificatie - CAO van 12 juli 2011
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,13 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen --- Afschaffing jongerenbarema (Protokolakkoord 2011-2012)
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +2,99 % Minimum- en effectieve wedden
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +2,03 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf --- Aanpassing dagforfaits
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,64 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,6429 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,64 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap --- Invoering van nieuwe barema's voor dienstenchequeswerknemers - CAO 4 juli 2011
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 115,84 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - productiepersoneel --- Nieuwe minimumuurlonen (3de fase) - CAO 29/03/2010
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen --- Nieuwe gewaarborgd minimumloon - CAO 6/06/2011
333.00.00 Toeristische attracties --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 30/06/2011