Loonaanpassingen op 1 september 2011

17.11.2011

Juli 2011 Augustus 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 118,09 117,99 -0,10
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,61 116,49 -0,12
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,15 116,38

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,38 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Niet-sedentaire werknemers --- Verhoging van de ARAB-vergoeding (CAO 15/11/2011)
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classifîcatie der functies
216.00.00 Notarisbedienden +1,33 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,47 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,4662 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,47 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,38 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Ondernemingen voor beschutte tewerkstelling - Omkaderingspersoneel ...

Betaling van jaarlijkse premie

CAO van 28/03/2006

330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ...

Betaling van premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden

KB van 22/06/2010

330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden