Loonaanpassingen op 1 januari 2011

20.04.2012

November 2010 December 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 114,55 115,00 +0,45
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 113,55 113,84 +0,29
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 113,31 113,54

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging +2,42 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 113,54 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

  • Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);
  • Groentenijverheid (118.09.00);
  • Pluimveeslachterijen (118.11.05).
+2,42 % Minimum- en effectieve lonen
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij +2,42 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
118.09.00 Groentenijverheid +2,42 % Minimum- en effectieve lonen
+0,08 EUR Minimumlonen - CAO 29/06/2009
+0,08 EUR Effectieve lonen in de ondernemingen die de jaarlijkse premie van 175 EUR in 2010 nog toekennen - CAO 28/05/2009
118.11.05 Pluimveeslachterijen +2,42 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +2,49 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,94 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,93 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,42574 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,42 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,42 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,42 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,94 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +25 EUR (per maand) Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - CAO 30/04/2009
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +2,34 %
(*0,9979
*1,0256)
Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+2,11 %
(*0,9956
*1,0256)
Geïndexeerde vergoedingen: de anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-rijdend personeel, de vergoeding voor nachtprestaties, de aanvullende uitkering wegens ziekte voor het rijdend en niet rijdend personeel en de vergoeding in geval van beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, voor het rijdend personeel tijdens hun beroeps-verplaatsingen
+2,46 %
(*0,999
*1,0256)
Aanpassing van de ARAB- en de verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel
142.01.00 Terugwinning van metalen +2,57 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +2,57 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +2,42 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.00.00 Tuinbouwbedrijf +2,42 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +2,57 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema's - CAO 10/02/2012
216.00.00 Notarisbedienden +0,6 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +2,49 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +15 EUR Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +2,42 % Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,94 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11.02.2008
+2,422 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+2,422 % Bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven)
+2,422 % Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
+2,422 % Vergoedingen voor werkuniformen
--- Aanpassing dagforfaits
306.00.00 Verzekeringswezen +2,56549 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,35 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3535 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,35 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +5 % Minimumbezoldigingen voor het personeel werkzaam in de apotheek dat geen apotheker is - CAO 15/12/2010
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap --- Aanpassing van de vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij - CAO 21/06/2010
319.02.00

Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap:

  • Instellingen of diensten voor personen met een handicap in het raam van de opvang, de huisvesting, de hulp in het dagelijks leven of vroegtijdige hulp of in de begeleidingsdiensten (Waalse Gewest);
  • Instellingen of diensten voor volwassenen in moeilijkheden (Waalse Gewest).
--- Herziening van barema's 21 en 22 - CAO 22/12/2011
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +2,05 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 113,54 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - productiepersoneel --- Nieuwe minimumuurlonen - CAO 29/03/2010
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties --- Nieuwe gewaarborgd minimumloon - CAO 30.06.2009
332.00.20 Bevordering van de gezondheid op school --- Nieuwe basislonen voor barema 8 - CAO 7/12/2011
333.00.00 Toeristische attracties +2,49 % Minimum- en effectieve bezoldigingen