Loonaanpassingen op 1 oktober 2011

08.12.2011

Augustus 2011 September 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 117,99 118,31 +0,32
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,49 116,73 +0,24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,38 116,57

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,9 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,57 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,63 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,83695 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,83 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,83 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,83 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Aanpassing van het minimaal bedrag van de aanvullende vergoeding brugpensioen - CAO 15/06/2011
+0,84 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,76 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,76 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,76 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,76 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,76 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,76 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,76 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,76 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel (S.R.W.T.) --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +3,2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,6569 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,83 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk --- Verhoging van de maaltijdcheques
148.05.00 Pelslooierijen --- Verhoging van de maaltijdcheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,9 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van sector eigen premie van 16,65 EUR
317.00.00 Bewakings- en / of toezichtsdiensten - waardevervoerders --- Verhoging van de maaltijdcheques
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van een wachtvergoeding
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Valorisatie van de beroepservaring boven het 26ste jaar voor de bedienden en boven het 15de jaar voor de arbeiders - Sectoraal akkoord 2011-2012
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,57 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.55 Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)