Loonaanpassingen op 1 augustus 2011

02.05.2012

Juni 2011 Juli 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 117,95 118,09 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,43 116,61 +0,18
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 115,84 116,15

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,15 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (P.S.C. 202.01 uitgezonderd) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
216.00.00 Notarisbedienden --- Aanpassing van de jaarlijkse premie
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,15 % Percentage toe te passen op het basisuurloon