Loonaanpassingen op 1 mei 2011

11.05.2011

Maart 2011 April 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 116,91 117,20 +0,29
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 115,39 115,57 +0,18
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 114,67 115,10

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen +2,83 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen en gewaarborgd minimumloon
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 115,1 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0744 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand (er zijn twee indexschijven overschreden)
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
Taxi +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve PSC 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +1,07 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +2,83 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen en gewaarborgd minimumwedde
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,78 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,7793 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,78 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Studentenlonen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (beperkt tot de verhoging voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 115,1 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen:- Omkaderingspersoneel
- Productiepersoneel
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.01.41 Autonome revalidatiecentra in het vlaamse Gewest of NL centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.01.42 Centres de revalidation autonomes en Région wallonne et centres de revalidation autonomes francophones situés en Région bruxelloise +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.01.55 Diensten voor bloed van het Rode Kruis van Belgie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
332.00.10 Kinderopvang (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
332.00.20 Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables et services d'aide aux détenus, services de promotion de la santé à l'école (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 154,60 %)
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen