Loonaanpassingen op 1 januari 2022

12/10/2022

  november 2021 december 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 115.63 115.74 +0.11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 115.2 115.6 +0.4
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111.27 111.97  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
 

Arbeiders van de ondernemingen zonder eigen indexsysteem en wiens uurloon hoger is dan het sectorale minimumuurloon: Verhoging van het uurloon (referentie 31.12.2020) met 2,85 %.

102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.02.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+0,30 EUR Verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  --- Toekenning van een geschenkcheque van 40 EUR
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  +1 % Minimum- en effectieve lonen
    +0,30 EUR Verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen  +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 15/12/2021
--- Toekenning van een éénmalige inhaalpremie van 130 EUR
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg  - Witzandexploitaties +0,083 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 22/12/2021
Met uitzondering van de witzandexploitaties +0,4 % met een min van 0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 9/12/2021
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
    +1 EUR Verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
+0,4 % Basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies - Protocol van sectoraal akkoord 2021-2022
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +0,4% Minimum- en effectieve lonen - Algemene nationale cao 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
110.00.00 Textielverzorging +3,22 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen  +0,4 % Minimum- en effectieve lonen EN verhoging van het nationaal minimumuurloon tot 13 EUR (stelsel 38u/week) – Sectoraal akkoord 2021-2022
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
112.00.00 Garagebedrijf +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+0,4 % Minimum lonen met een minimum van 0,10 EU/uur EN ploegenpremies - Protocolakkoord 2021-2022
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+0,4 % Minimum- en effectieve lonen met een minimum van 0,10 EU/uur EN ploegenpremies - Protocolakkoord 2021-2022
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+0,4 % Minimum lonen met een minimum van 0,10 EU/uur EN ploegenpremies - Protocolakkoord 2021-2022
116.00.00

Scheikundige nijverheid - Nationaal

+0,4 %

Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen: CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,10 EUR/uur voor de effectieve uurlonen EN 0,4 % voor de forfaitaire (effectieve) ploegenpremies – Nationaal Akkoord 2021-2022

Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen

+0,17 EUR

Minimum- en effectieve lonen EN aanpassing van de ploegenpremies - Provinciaal akkoord 2021-2023

Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg

+0,18 EUR

Minimum- en effectieve lonen EN aanpassing van de ploegenpremies - Provinciaal akkoord 2021-2023

117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel +111,97 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid  +3.22 % Minimum- en effectieve lonen + bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid)
    +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - Loonprogrammatie 2021-2022
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij - Grote bakkerij en banketbakkerij +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - Loonprogrammatie 2021-2022
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij- Kleine bakkerij en banketbakkerij +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - Loonprogrammatie 2021-2022
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij +2% Minimum flexiloon (kentegal 058)
--- Weekendpremie
118.06.00 Kandijfabrieken --- Anciënniteitspremie.
118.11.05 Voedingsnijverheid - Pluimveeslachterijen --- Aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +3,58 % Minimum- en effectieve lonen
+0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Protokolakkoord 2021-2022
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van premies (invulling van de loonmarge 2015-2016)
+2% Minimum flexiloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Textielnijverheid en breiwerk - Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+1,89 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +2,76 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
+0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
124.00.00 Bouwbedrijf +1,41747 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 Houtnijverheid - Bosontginningen +1,41 % Minimumlonen
125.02.00 Houtnijverheid - Bosontginningen +1,41 % Minimumlonen
125.03.00 Houtnijverheid - Bosontginningen +1,41 % Minimumlonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +1,42 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Bedienden ex 200 +3,58 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
127.00.00 Handel in brandstoffen +3,2189 % Minimum - en effectieve lonen EN verblijfsvergoedingen EN ARAB-vergoedingen
    +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
    --- Toekenning eenmalige premie van 10 EUR/gewerkte maand in het jaar 2021
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,4% Minimum- en effectieve lonen - Protocol Sectoraal akkoord 2021-2022
    +1.58 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
    +1,57 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf + 0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen (voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 wordt deze loonsverhoging omgezet in een éénmalige bruto loonpremie) - Sectoraal akkoord 2021-2022
+1,57 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking + 0,07 EUR Minimum lonen – Sectoraal akkoord 2021-2022
+2,98 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01

Autobussen en autocars - Rijdend personeel (VVM)

--- Toekenning geschenkcheque
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
    --- Toekenning anciënniteitspremie.
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden  + 0,4 % Minimum- en effectieve lonen – Sectoraal akkoord 2021-2022
+3,21 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens + 0,4 % Minimum- en effectieve lonen – Sectoraal akkoord 2021-2022
+3,95 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00   + 0,4 % Minimum- en effectieve lonen – Sectoraal akkoord 2021-2022
- Toekenning anciënniteitspremie
142.01.00 Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van metalen +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+3,95 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van lompen +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal Akkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van papier +0,07 EUR/uur Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
142.04.00 Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van allerlei producten +0,10 EUR/uur Minimum lonen – Protocol sectoraal akkoord 2021-2022
+0,4 % Effectieve lonen – Protocol sectoraal akkoord 2021-2022
+3,95 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
+3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding
Vlasteelt, hennepteelt, eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
145.01.00 Bloementeelt +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding
145.03.00 Boomkwekerij +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding EN mobiliteitsvergoeding
145.04.00 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding EN mobiliteitspremie EN vergoeding huisvesting
145.05.00 Fruitteelt +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding
145.06.00 Groenteteelt +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding
145.07.00 Paddestoelen/truffeteelt +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
    +3,22 % Minimum- en effectieve lonen EN premies EN kledijvergoeding
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,42 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00

Bont en kleinvel

+0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord 2021-2022
149.01.00 Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Elektriciens : installatie en distributie +3,95 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Koetswerk +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
149.04.00 Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Metaalhandel +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Protocol sectoraal akkoord 2021-2022
152.02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +3,58 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel  +8 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - Sectoraal akkoord 2021-2022
    +2% Minimum flexiloon
202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(met uitsluiting van PSC 202.01)

+1 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
    +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR) + Minimum flexiloon
    +10 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - Sectoraal akkoord 2021-2022
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +8 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - Sectoraal akkoord 2021-2022
    +2% Minimum flexiloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid; met uitluiting van de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +0,4 %

Niet geconventioneerde ondernemingen : verhoging met 0,4 % met een minimum van 17,33 EUR/maand voor de effectieve maandwedden EN 0,4 % voor de forfaitaire (effectieve) ploegenpremies – Nationaal Akkoord 2021-2022

Bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de Provincie West-Vlaanderen

+ 38,1326 EUR

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies

209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +80 EUR GMMI – Nationaal akkoord 2021-2022
+0,4 % Minimumlonen die hoger zijn dan de GMMI en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2021-2022
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +0,4 % Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,4 % Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022
216.00.00 Notarisbedienden +0,4 % Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022
    +1,77 % Minimum- en effectieve wedden
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0,4 % Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +3.22 % Minimum- en effectieve wedden
    +0,4 % Minimum- en effectieve wedden- Sectoraal akkoord 2021-2022
    --- Toekenning Ecocheques
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking + 11,55 EUR

Minimum sectorale maandwedden – Sectoraal akkoord 2021-2022

+2,98 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +0,4 % Sectorale weddeschaal - Protokolakkoord 2021-2022
Effectieve wedden indien het ondernemingsoverleg omtrent de enveloppe niet tot overeenstemming leidt tegen 24/12/2021 - Protokolakkoord 2021-2022
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +3,95 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
302.00.00

Hotelbedrijf

+3,219% Minimum- en effectieve bezoldigingen + Werkkledij
    +2% Minimum flexiloon
303.01.00 Filmbedrijf - Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
306.00.00 Verzekeringswezen +3,94541 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +10 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen – Sectoraal akkoord 2021-2022
309.00.00 Beursvennootschappen +1,3028 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,4 % Minimumbezoldigingen - Sectoraal akkoord 2021-2022
310.00.00 Banken +1,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+0,4 % Ervaringsbarema van categorieën 1 en 2 - Sectoraal akkoord 2021-2022
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 + Minimum flexiloon
+10 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+0,0659 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
312.00.00 Warenhuizen  +10 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+0,0659 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
+2% Minimum flexiloon
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Sectoraal akkoord 2021-2022
314.00.00 Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen +2% Minimum flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de jaarlijkse premie en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +0,4% Minimum- en effectieve bezoldigingen - Sectoraal akkoord 2021-2022

 

 

--- Toekenning ecocheques en jaarlijk premie
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +0,8 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en nachtpremie - Protokol akkoord 2021-2022
    --- Toekenning Ecocheques (waardevervoerder – rijdend personeel)
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2,98 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (aanpassing indexmechanisme - Sectoraal akkoord 2021-2022)
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen + 10 EUR Reële lonen– Sectoraal akkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.00.00 Uitzendarbeid  +2% Minimum flexiloon
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +0,4% Minimum- en effectieve bezoldigingen -  Protocolakkoord 2021-2022
+3,58 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Uitkering tijdelijke werkloosheid EN aanvullende vergoeding SWT
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf +111.97 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Beschutte werkplaatsen - Doelgroepwerknemers +2% Anciënniteitstoeslag
  Maatwerkbedrijven +2%  Gewaarborgd minimumloon + anciënniteitstoeslag voor doelgroepwerknemers
327.02.00 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Kaderfuncties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Duitstalige Gemeenschap - Omkaderingsstaf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Duitstalige Gemeenschap - Personeel dat niet tot de omkadering van de instellingen behoort +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel-Waals Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen,  service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - Barema IFIC - Geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet- IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Thuisverpleging - Barema IFIC +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -Niet- IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Barema's IFIC +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Niet-IFIC barema's --- Nieuwe minimumbezoldigingen EN nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 10/01/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen
  Initiatieven voor beschut wonen - Barema IFIC - Geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Barema's IFIC +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke.Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) --- Nieuwe minimumbezoldigingen EN nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 10/01/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen
  Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk --- Nieuwe minimumbezoldigingen EN nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 10/01/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen
  Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
  Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's --- Nieuwe minimumbezoldigingen EN nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 10/01/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen 
  Medisch-pediatrische centra - Barema's IFIC +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B --- Nieuwe minimum basisloonschalen en nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 05/09/2022
Vergunede kinderopvang - Trappen 2A en 3 --- Nieuwe minimum basisloonschalen en nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 05/09/2022
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) --- Nieuwe minimum basisloonschalen en nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 05/09/2022
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
    --- Toekenning ecocheques
  Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil' --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 25/02/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen
  'Services d'aide aux justiciables, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
  'Institutions subventionnées par la Région wallonne (CCT 25/02/2022) --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 25/02/2022
  +2 % Effectieve bezoldigingen
  'Services d'aide aux justiciables' --- Toekenning van ecocheques
  'Services de promotion de la santé à l'école' --- Toekenning van ecocheques
  'Equipes SOS-enfants' --- Toekenning van ecocheques
  'Aide sociale aux détenus, services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-enfants et espaces rencontres' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
333.00.00 Toeristische attracties +3,58 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Sectoraal akkoord 2021-2022
    +0,4 % + 1,163 %

Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het maandloon hoger is dan het minimum maandloon (met een maximum van 38 EUR) - Sectoraal akkoord 2021-2022

    +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,4 % Minimum- en effectieve lonen -Sectoraal akkoord 2021-2022
    +1,5 % Minimum- en effectieve lonen
  Orthopedische technologieën - Bedienden +0,4 % Minimum- en effectieve wedden van de bediendenSectoraal akkoord 2021-2022
    +3,58 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
341.00.00 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +3,58 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen