Loonaanpassingen op 1 september 2022

01/09/2022

  juli 2022 augustus 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 123,05 124,05 +1
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 122,35 123,68 +1,33
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 118,39 119,39  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Verhoging van 0,20 EUR van de nominale waarde van de maaltijdcheques
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van 0,20 EUR van de nominale waarde van de maaltijdcheques
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw- industriële en ambachtelijk ondernemingen

+0,2606 EUR

 

---

Nationaal gewaarborgd minimumloon- Nationale akkoord 2021-2022

Aanpassing van de minimumlonen van de provincies Brabant, Brussel, Namen, Antwerpen, Charleroi, Henegouwen, Centrum, Bergen-Borinage, Luik en Luxemburg.

113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij Twee keer +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,39 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.00.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2% Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 (met uitz. van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +2.67 % Minimum- en effectieve wedden
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +1,5394 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +1,54 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,39 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen

---

September premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen en in de sociale werkplaatsen

329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's --- Toekenning van premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden – Niet IFIC barema’s --- Toekenning van premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
  +2 % Gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).
339.00.00 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen