Loonaanpassingen op 1 december 2022

05/12/2022

  oktober 2022 november 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 128,21 127,92 -0,29
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127,92 127,44 -0,48
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 122,22 123,47  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
--- Jaarlijkse premie
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de gekroondepremie
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Premie voor Sinte Barbara
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij 2X +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 123,47 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie - Sectoraal akkoord 2017-2018
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen  die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij +2% Minimum flexiloon
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van een dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december van 112,20 EUR
    +2% Minimum flexiloon
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers --- Toekenning van ecocheques
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
126.00.01 Stoffering en houtbewerking (Bedienden) --- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
132.00.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

--- Toekenning van ecocheques, cadeaucheque of maaltijdcheque
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel  +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van een geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld verover- Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +10,964 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
    +2% Minimum flexiloon

202.00.00 (met uitz. van PSC 202.01)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van december
    +2% Minimum flexiloon
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
    +2% Minimum flexiloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van een geschenkcheque
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Jaarlijkse brutopremie
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve lonen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
    +2% Minimum flexiloon
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
--- Toekenning van een koopkrachtpremie
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een anciënniteitspremie van de arbeiders
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van een recurrente premie van 148,74 EUR
--- Studentenloon
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2% Minimum flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
    +2% Minimum flexiloon
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies (betaling van de 2de helft)
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
    +2% Minimum flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de jaarlijkse premie EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van een forfaitaire premie
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2% Minimum flexiloon
322.01.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding van de verplaatsingstijd en tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
322.01.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd EN tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
--- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietsinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 123,47 % Percentage toe te passen op het barema
327.00.00 Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van een uitzonderlijke premie
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Ondernemingen voor initiativen voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel - Waals Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap --- Toekenning van een geschenkcheque
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Ziekenhuizen met uitzondering van autonome categorale ziekenhuizen - IFIC barema's- Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal)
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen - Niet IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal) 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Thuisverpleging - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Initiatieven voor beschut wonen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal)
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschap.Gemeenschapscommissie   Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
330.03.00 Inrichtingen voor de tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Institutions subventionnées par la Région wallonne' (CAO 25/02/2022) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
'Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
'Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET services de promotion de la santé à l'école ET équipes SOS-enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET espaces-rencontres situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector - Ambulante zorg --- Toekenning van een uitzonderlijke premie van 49 EUR
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van een jaarlijkse premie
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
+2 % Gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen