Loonaanpassingen op 1 juli 2022

20/02/2023

  mei 2022 juni 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 121.01 122.04 +1.03
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 120.25 121.02 +0.77
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 117.02 117.58  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg - Met uitzondering van de witzandexploitaties --- Toekenning van ecocheques
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en aanvullende vergoeding SWT
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen +8,14 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +8,14 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van eenmalige ecocheque
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal +2 % Minimum- en effectieve lonen
Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel +17.58 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,77 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +5,09 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +2,42084 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 Bosontginningen +2,42 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +2,42 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +2,42 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +2,42 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +2,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +2,2 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +2,2 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +5,01 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.01.01 Geregeld vervoer - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) - Rijdend personeel --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +8,14 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van een jaarlijkse premie (een ondernemingsakkoord kan voorzien in een gelijkwaardig voordeel)
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw- met uitzondering Vlas --- Toekenning van een forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van een forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +2.42 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.00.00 (met uitzondering van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
Bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +8,14 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +5,01 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf --- Forfaitaire daglonen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,9097 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,91 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies: betaling van de 1ste helft
320.00.00 Begrafenisondernemingen +5,01 % Minimum- en effectieve lonen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 117,58 % Percentage toe te passen op het barema
--- Toekenning van een premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend - Nieuwe statuten en netbedrijven
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) --- Invoering barema voor leidende functies - CAO 23/09/2022
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +2,2 % Minimum- en effectieve lonen