Loonaanpassingen op 1 april 2022

07/03/2023

  maart 2022 februari 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 119.69 119.07 0.62
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119.05 118.74 0.31
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 115.54 114.60 0.94

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis

102.01.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.02.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.03.00

Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.04.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.05.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies

102.07.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT EN kwartaalpremie (eindejaarspremie)

102.09.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

106.02.00

Betonindustrie

+2 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies EN vergoeding voor voeding en huisvesting

109.00.00

Kleding- en confectiebedrijf

+4,59 %

Minimum- en effectieve lonen

110.00.00 Textielverzorging --- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

114.00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

116.00.00

Scheikundige nijverheid - Nationaal

+0,10 EUR

Minimum uurlonen - Nationaal Akkoord 2021-2022

Scheikundige nijverheid - Nationaal +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

115,54 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.00.00

Textielnijverheid en breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

120.03.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+3,19 %

Minimum- en effectieve lonen

124.00.00

 

Bouwbedrijf

 

+2,80433 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

---

Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting

125.01.00

Bosontginningen

+2,80 %

Minimumlonen

125.02.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+2,80 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00

Houthandel

+2,80 %

Minimum- en effectieve lonen

126.00.00

Stoffering en houtbewerking - Arbeiders

+2,80 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT

128.00.00

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

+2,94 %

Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid

132.00.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

+2,93 %

Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding

133.00.00

Tabaksbedrijf

+2,93 %

Minimum- en effectieve lonen

139.00.00

Binnenscheepvaart

+2 %

Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) EN GMMI

140.00.00

Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

140.01.01

 

Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

140.02.00

Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

142.03.00

Terugwinning van papier

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

143.00.00

 

Zeevisserij

+5,1415 %

Minimum- en effectieve lonen

Pakhuizen

---

Toekenning van een jaarlijkse premie van 150 EUR

144.00.00

Vlasteelt, hennepteelt, eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben

+4,59 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoeding voor werkkledij

146.00.00

Bosbouwbedrijf

+2,80 %

Minimum- en effectieve lonen

148.00.00

Bont en kleinvel

+4,59 %

Minimum- en effectieve lonen

152.00.00

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden --- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

201.00.00

 

Zelfstandige kleinhandel

 

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

---

Toekenning van ecocheques of van een jaarlijkse premie

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

202.00.00 (met uitzondering van PSC 202.01)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2X +1 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

202.01.00

 

Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

---

Toekenning van ecocheques of van een jaarlijkse premie

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

203.00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

207.00.00

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

+17,333 EUR

Minimum ervaringsmaandlonen - Nationaal akkoord 2021-2022 (bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies)

Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden  van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
Bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid in de Provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies

214.00.00

Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

215.00.00

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

+4,59 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

216.00.00

Notarisbedienden

---

Aanpassing van de jaarlijkse premie die in april wordt toegekend

219.00.00

Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

+6,89 %

Minimum- en effectieve wedden

224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +85,32 EUR GMMI - Protocolakkoord 2021-2022

225.00.00

Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

227.00.00

Audiovisuele sector

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

300.00.00

Nationale Arbeidsraad

---

CAO nr. 43: uniek bedrag 18 jaar (leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden worden geschrapt) + CAO nr. 50: wijziging van de degressieve percentages

302.00.00 Hotelbedrijf --- Forfaitaire daglonen

303.03.00

Exploitatie van bioscoopzalen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid EN vergoeding voor arbeidskledij EN maandelijkse sectoreigen premie

304.00.00

Vermakelijkheidsbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

307.00.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

311.00.00

Grote kleinhandelszaken

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)
312.00.00 Warenhuizen --- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

313.00.00

Apotheken en tarificatiediensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

317.00.00

Bewakings- en/of toezichtsdiensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van de premies

318.01.00

Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij

318.02.00

Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap  - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

319.00.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

319.01.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

319.02.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

322.01.00

Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd EN  tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

115,54 %

Percentage toe te passen op het barema

327.01.00

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)
327.02.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022) voor categorie 24
327.03.00

Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap- Duitstalige Gemeenschap

--- GGMMI (gevolg van de nieuwe nationale GGMMI op 1/04/2022)

329.00.00

Socio-culturele sector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.01.00

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.02.00

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.03.00

Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.03.00

Inrichtingen voor tandprothesen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

331.00.10

 

 

Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon

Vergunde kinderopvang - Trap 2B

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon

Kinderbegeleider in de gezinsopvang

+2 %

Minimumbezoldigingen

331.00.20

 

Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID)

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon

Centra geestelijke gezondheidszorg

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon

337.00.00

Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget

339.00.00

Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

340.00.00

Orthopedische technologieën - Arbeiders

+3 %

Minimum- en effectieve lonen