Loonaanpassingen op 1 mei 2022

28/09/2022

  maart 2022 april 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 119,69 120,09 +0,4
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,05 119,59 +0,54
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 115,54 116,52  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Rest van het land +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +7,54 % Minimum- en effectieve lonen EN de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies EN gewaarborgd minimumloon EN bestaanszekerheidsvergoedingen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij Twee keer +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Glasbedrijf - Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Glasbedrijf - Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,52 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00 Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij +2 % Flexiloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +2 % Flexiloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Flexiloon
202.00.00 (met uitsluiting van 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Flexiloon
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Flexiloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +3.7 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +7,54 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Flexiloon
303.01.00 Filmbedrijf - Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen +1,6754 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +1,68 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 EN flexiloon
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen- Protocolakkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN arbeidsgereedschap EN flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de jaarlijkse premie EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Flexiloon
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,52 % Percentage toe te passen op het barema
327.00.00 Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven- Sociale werkplaatsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN  vergoeding arbeidskledij EN anciënniteitstoeslag doelgroepwerknemers
Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven --- Toekenning van ecocheques
--- Eenmalige premie in het kader van duurzaam werkgeverschap
327.02.00 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Ziekenhuizen met uitzondering van autonome categorale ziekenhuizen - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Thuisverpleging - IFIC barema - Federale secotren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Initiatieven voor beschut wonen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen  EN Gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Institutions subventionnées par la Région wallonne' (CAO 25/02/2022) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
'Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
'Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et espaces rencontres en Région wallonne, hors Communauté germanophone' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen --- Minimum maandloon - Verhoging CAO 12/05/2022