Loonaanpassingen op 1 november 2022

24/11/2022

  september 2022 oktober 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 125.24 128.21 +2.97
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 124.92 127.92 +3
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120.53 122.22  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 2X +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de gekroondepremie
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  2X +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.06.00 Grint- en zandexploitaties  +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 2X +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid EN bestaanszekerheidsuitkeringen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij 3X +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bestaanszekerheidsuitkeringen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 122,22 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen  die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij +2 % Flexiloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +2 % Flexiloon
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen --- Dagvergoeding voor dienstreizen
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.00.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie   --- Toekenning van ecocheques
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Flexiloon
202.00.00 (met uitzondering van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 
+2 % Flexiloon
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Flexiloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van de premie van de patroonheilige
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van de forfaitaire premie 
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 1,1 % (niet van toepassing op de ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31/10/2017)
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (basisloonschaal gebracht op 106,12 %)
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking van het indexcijfer in het Belgisch Staatsblad
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Flexiloon
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen +2,3704 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +2,37 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Studentenlonen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 EN flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Flexiloon
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de jaarlijkse premie EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Flexiloon
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 122,22 % Percentage toe te passen op het barema
327.00.00 Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Ondernemingen voor initiativen voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel - Waals Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Ziekenhuizen met uitzondering van autonome categorale ziekenhuizen - IFIC barema's- Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal) 
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen - Niet IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1 x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal) 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Thuisverpleging - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.40 Niet-geconventioneerde revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Initiatieven voor beschut wonen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoeheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 x/laatste kwartaal)
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschap.Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Institutions subventionnées par la Région wallonne' (CAO 25/02/2022) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
'Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
'Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET services de promotion de la santé à l'école ET équipes SOS-enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET espaces-rencontres situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimumbezoldigingen