Loonaanpassingen op 1 augustus 2022

07/09/2022

  juni 2022 juli 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 122.04 123.05 +1.01
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 121.02 122.35 +1.33
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 117.58 118.39  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen EN aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bestaanszekerheidsvergoedingen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bestaanszekerheidsvergoedingen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 118,39 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00 Industriële en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij +2 % Flexiloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +2 % Flexiloon
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen  --- Dagvergoeding voor dienstreizen
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN premies
140.02.00 Taxiondernemingen --- Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (chauffeurs)
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Flexiloon
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
202.00.00 (met uitzondering van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Flexiloon
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Flexiloon
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Flexiloon
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid EN vergoeding voor arbeidskledij EN maandelijkse sectoreigen premie
310.00.00 Banken --- Studentenloon

311.00.00

Grote kleinhandelzaken +2 % Flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 EN flexiloon
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protokolakkoord 2021-2022
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de jaarlijkse premie EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren --- Flexiloon
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 118.39 % Percentage toe te passen op het barema
327.00.00 Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap- Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap- Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap- I.D.E.S.S. +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Ziekenhuizen met uitzondering van autonome categorale ziekenhuizen - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen - Niet IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.30 Thuisverpleging - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Thuisverpleging - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Initiatieven voor beschut wonen - IFIC barema's - Geregionaliseerde sectoren NL +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen 
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Niet IFIC-barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - IFIC barema's - Federale sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap - Wallonië - Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Onthaalouders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.20 'Institutions subventionnées par la Région wallonne' (CAO 25/02/2022) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
'Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
'Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET services de promotion de la santé à l'école ET équipes SOS-enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ET espaces-rencontres situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone' +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimumbezoldigingen