Loonaanpassingen op 1 februari 2022

07/03/2023

 

december 2021

januari 2022

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 2013)

115,74

118,32

+2,58

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

115,6

118,21

+2,61

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

111,97

113,42

 

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C.

Paritaire comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.01.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groe ven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.02.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

2X +1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.03.00

Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

2X +1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.04.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Rest van het land

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.05.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

2X +1 %

Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies

102.06.00

Grint- en zandexploitaties (witzand uitgezonderd)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Witzandexploitaties

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

102.07.00

Groefbedrijf - Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT

102.08.00

Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

2X +1 %

Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid

102.09.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN premies

102.11.00

Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

2X +1 %

Minimum- en effectieve lonen

106.02.00

Cementbedrijf - Betonindustrie

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

112.00.00

Garagebedrijf

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

113.00.00

Ceramiekbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

114.00.00

Steenbakkerij

Drie keer +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

116.00.00

Scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

113,42 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

130.00.00

Drukkerij- en grafische kunstbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN geïndexeerde premies

139.00.00

Binnenscheepvaart

+2 %

Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) EN GMMI

140.00.00

Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

140.01.01

Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Geregeld vervoer - Garagepersoneel

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

140.01.02

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

140.01.03

Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

140.02.00

Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

140.05.00

Verhuizing - Garagepersoneel

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

142.03.00

Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Terugwinning van papier

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

149.02.00

Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Koetswerk

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen

149.03.00

Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Edele metalen

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen

149.04.00

Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Metaalhandel

+5,15 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

152.00.00

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Onderwijsinstellingen en Internaten

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

201.00.00

Zelfstandige kleinhandel

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

202.01.00

Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

+2 %

Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

203.00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

207.00.00

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies

Bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

+2 %

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies

223.00.00

Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbaltrainer

---

Toekenning van de jaarlijkse premie

225.00.00

Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

301.00.00

Havenbedrijf

+1,6 %

Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS

303.03.00

Filmbedrijf - Exploitatie van bioscoopzalen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie

304.00.00

Vermakelijkheidsbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

307.00.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

313.00.00

Apotheken en tarificatiediensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

315.02.00

Luchtvaartmaatschappijen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN jaarpremie EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)

317.00.00

Bewakings- en/of toezichtsdiensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van de premies

318.01.00

Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij

318.02.00

Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques

319.00.00

 

Erkend en/of gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

+2%

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN minimum gewaarborgd loon

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

319.01.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

319.02.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

322.01.00

Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd EN tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

113,42 %

Percentage toe te passen op het barema

327.01.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vl Gem of door de Vl Gemeenschapscomm & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vl Gem - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen 

329.00.00

Socio-cultureel sector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.01.00

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.02.00

Socio-cultureel sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.03.00

Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.10

330.01.20

330.01.40

330.01.50

330.02.00

330.04.00

Bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, revalidatiecentra en diensten voor voortgezette en palliatieve zorgen gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van een eenmalige premie van 510,07 EUR

330.03.00

Inrichtingen voor tandprothesen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

331.00.00 Kinderopvang - bepaalde inrichtingen (toepassingsgebied van de CAO van 9/12/2021) --- Toekenning van een eenmalige premie van 190 EUR
Andere deelsectoren - bepaalde inrichtingen (toepassingsgebied van de CAO van 9/12/2021) --- Toekenning van een eenmalige premie van 250 EUR

331.00.10

Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

Vergunde kinderopvang - Trap 2B

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang

+2 %

Minimumbezoldigingen

331.00.20

Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID)

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

Centra geestelijke gezondheidszorg

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

337.00.00

Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten.

Index 2 % gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

339.00.00

Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen