Loonaanpassingen op 1 juni 2022

21/09/2022

  april 2022 mei 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 120.09 121.01 +0.92
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119.59 120.25 +0.66
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116.52 117.02  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
Publiek Sector Publiek sector 188,45% De basisbarema's worden aan de indexatiecoefficient van 188,45% aangepast
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Nieuwe minimumuurlonen EN aanpassing categorieën van arbeiders - CAO 21/06/2022
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Toekenning van ecocheques
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg  +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van een vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 117,02 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
126.00.00 Stoffering en houtbewerking ---

Toekenning van ecocheques

+ Toekenning van eenmalige ecocheques 2021

140.00.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
202.00.00 (met uitz. van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente jaarpremie
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van een jaarlijkse koopkrachtpremie
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemmeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemmeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij EN haard/standplaatstoelage
Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemmeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van een jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd en tussenkomst in de transportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
+ 0,4% Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 117,02 % Percentage toe te passen op het barema
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
Persoonlijke assistent in het kader van een PAB  +2 % Gewaarborgd minimumloon
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques