Loonaanpassingen op 1 Oktober 2020

06.10.2020

Augustus 2020 September 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,83 109,42 -0,41
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,20 109,78 -0,42
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,92 107,85

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,85 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf +0,12524 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,12 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,12 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,12 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,07 % Minimum- en effectieve lonen, en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,07 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1,02 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,3349 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,62 % Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders van de vlasbereiding
148.00.00 Bont en kleinvel +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,62 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,85 % Negatieve indexering: percentage toe te passen op het basisbarema.

330.01.10

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen ---

Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 27/04/2020

 

---

Verhoging van de nominale waarde van de

maaltijdcheques

330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)