Loonaanpassingen op 1 april 2020

23.04.2020

Februari 2020 Maart 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,71 109,53 -0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,87 109,96 +0,09
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,25 107,49

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,39 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,49 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,65 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,30425 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoeding voor huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,29 % Minimumlonen en ARAB-vergoeding
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,29 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,29 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,78 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,43 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,82 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel  +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,6838 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 150 EUR
144.00.00 Landbouw - Vlas +0,39 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,78 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +0,39 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,39 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden +0,9106 % Toekenning van een jaarlijkse premie
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0,91 % Minimum- en effectieve wedden
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonchalen gebracht op 137,28 %)
Erkend en/of gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en minimum gewaarborgd loon (basisloonchalen gebracht op 174,10 %)
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 137,28 % gebracht)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,49 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding werkkledij (de basisbarema's worden op 137,28 % gebracht)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Gewaarborgd minimum maandloon
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 137,28 % gebracht)
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Ontwikkelingsstoornissen - Tele-onthaal - Vertrouwenscentra kindermishandeling +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 137,28 % gebracht)
Centra voor geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)
Diensten en centra voor de gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 137,28 % gebracht)
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijke assistentie-budget
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,40 % Minimum- en effectieve bezoldigingen