Loonaanpassingen op 1 maart 2020

02.12.2020

Januari 2020 Februari 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,69 109,71 +0,02
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,72 109,87 +0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,04 107,25

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Bestaanszekerheidsuitkering
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkering
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkering
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,25 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00 Voedingsnijverheid - kleine (banket)bakkerijen +2 % Minimum flexiloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +2 % Minimum flexiloon
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum flexiloon

202.00.00

(PSC 202.01 uitgezonderd)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)
+2 % Minimum flexiloon
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum flexiloon
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Minimum flexiloon
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,459 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,46 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
+2 % Minimum flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum flexiloon
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de jaarlijkse premie en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
322.00.00 Uitzendarbeid +2 % Minimum flexiloon voor de gebruikers ressorterend onder PC 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,25 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen +

aanpassing van de beroepsclassificatie met  de overeenkomstige baremalonen (schaal 165)

327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Beschutten werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 'maatwerkbedrijven' - I.D.E.S.S. +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10
 
Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Privé-ziekenhuizen - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - Doelbarema IFIC - Geregionaliseerde sectoren +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.01.30
 
Thuisverpleging - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Thuisverpleging - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.01.41
 
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.01.42
 
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.01.50
 
Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Niet-IFIC barema's +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Initiatieven voor beschut wonen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 104,04 % gebracht)

330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

330.04.00
 
Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Gezondheidscentra +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Doelbarema IFIC +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

 

331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

332.00.20
 
Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

Services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-enfants, aide sociale aux détenus, espaces rencontres +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

(de basisbarema's worden op 174,10 % gebracht)

336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimumbezoldigingen