Loonaanpassingen op 1 december 2020

04.12.2020

  Oktober 2020 November 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,64 109,46 -0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,11 109,91 -0,20
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,86 107,80  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Toekenning van een jaarlijkse premie
102.01.00 Kleine graniet- en kalkgroeve-industrie in de provincie Henegouwen --- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR (feest van Sinterklaas)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van een premie voor Sint Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant ---

Provincie Luik: Toekenning van een premie voor Saint Barbara

 

Andere dan de provincie Luik: cadeaucheque voor het Sinterklaasfeest

102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een premie van de patroonheilige
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteeen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk ---

Toekenning van een anciënniteitspremie

+

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van Sinte-Barbara, aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. Uitreiking uiterlijk op 31 december 2020

110.00.00 Textielverzorging --- Toekenning van geschenkcheques ter waarde van 20 EUR netto of 40 EUR netto voor de periode 2019-2020 als de maximale bedragen van de socialezekerheidswetgeving bereikt zijn
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,8 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van een dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren ---

Toekenning van de jaarlijkse premie van december (als niet omgezet in een gelijkwaardig voordeel).

120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
127.00.00 Handel in brandstoffen - Huis-aan-huis leveringen van huisbrandolie en/of propaangas --- Toekenning van een corona-vergoeding
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van een jaarlijkse premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02  Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Rijdend personeel --- Toekenning van geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140 en 140.02 Taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur --- Toekenning van geschenkcheques
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +1,003 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques + kledijvergoeding
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques + kledijvergoeding
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden --- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen
202.00.00 (PSC 202.01 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekennning van de jaarlijkse premie van december
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een geschenkcheque
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie in bepaalde ondernemingen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van een jaarlijkse premie
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van een koopkrachtpremie
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een anciënniteitspremie voor de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00
 
Makelarij en verzekeringsagentschappen
 
+0,55 % Minimumbezoldigingen - CAO 17/10/2019
--- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van een recurrente premie van 148,74 EUR
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies (betaling van de 2de helft)
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van een forfaitaire premie
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - COCOM --- Toekenning van een eenmalige premie
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten - COCOF --- Toekenning van een eenmalige premie
324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel --- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietsinstellingen --- Toekenning van ecocheques
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap --- Toekenning van een geschenkcheque
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Initiatieven voor beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
'Associations de santé intégrées' (medische huizen) die erkend en gesubsidieerd worden door AVIQ --- Toekenning van een eenmalige premie van 174,07 EUR
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van een jaarlijkse premie