Loonaanpassingen op 1 juli 2020

29.07.2020

  Mei 2020 Juni 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,45 109,52 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,10 110,05 -0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,84 107,88  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Grint- en zandexploitaties - Witzandexploitaties uitgezonderd --- Betaling van de dienstjarenpremie
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen +1,01 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
--- Aanpassing van de mobiliteitsvergoeding
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,01 % Minimum- en effectieve lonen EN scheidingspremie EN kledijvergoeding EN vakantiepremie
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques (125 EUR + 75 EUR eenmalige voordeel) - CAO 26.09.2019
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,88 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,04 % Minimum- en effectieve lonen EN diverse premies EN vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,60199 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting EN het studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,6 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,6 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,6 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,52 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,52 % Minimum- en effectieve lonen, EN dagvergoedingen voor voeding EN huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,52 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,01 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,01 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel

142.01.00

Terugwinning van metalen --- Jaarlijkse premie (151,07 EUR) - Nationaal akkoord 2019-2020 - Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 15/09/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Betaling van de forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Betaling van de forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,6 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +1,01 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,01 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Betaling van het harmonisatiepremie
227.00.00 Audiovisuele sector   Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1299 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,13 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Jaarlijkse premies: betaling van de 1ste helft
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,88 % Percentage toe te passen op het barema
--- Betaling van de premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (Nieuwe statuten en netbedrijven)
331.00.10 Vergunde Kinderopvang – Trap 2B --- Verhoging tot op het niveau van fase 4
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,5 % Minimum- en effectieve lonen