Loonaanpassingen op 1 augustus 2020

30.07.2020

  Juni 2020 Juli 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,52 109,76 +0,24
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,05 110,16 +0,11
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,88 107,93  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Jaarlijkse premie
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Jaarlijkse premie
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,93 % Percentage toe te passen op het barema