Loonaanpassingen op 1 februari 2020

06.04.2020

December 2019 Januari 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,04 109,69 +0,65
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,18 109,72 +0,54
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,76 107,04

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies en bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
112.00.00 Garagebedrijf +0,74 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,04 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
130.00.00

Drukkerij- en grafische kunstbedrijf -

Handelsdrukkerijen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, en op de toeslag voor arbeid verricht in nachtploeg.

140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
140.05.00 Verhuizing - Garagepersoneel +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw --- Vergoeding van werkkledij
145.01.00 Bloementeelt --- Vergoeding van werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen --- Vergoeding van werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden --- Vergoeding van werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt --- Vergoeding van werkkledij
149.02.00 Koetswerk +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +0,74 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(behalve PSC 202.01!)

+1 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
227.00.00 Audiovisuele sector +1,1 % Minimumwedden - cao 13/12/2019
+34,25 EUR (het correcte budget moet nog berekend worden) Effectieve wedden; deze verhoging is niet van toepassing in de ondernemingen die tussen het 01/01/2019 en het 31/01/2020 bijkomende andere voordelen gelijkwaardig in koopkracht toekennen - cao 13/12/2019
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,04 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedische technologiëen --- Toekenning van een eenmalige niet-recurrente premie van 150 EUR