Loonaanpassingen op 1 November 2020

29.10.2020

September 2020 Oktober 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,42 109,64 +0,22
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,78 110,11 +0,33
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,85 107,86

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,86 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuizing --- Verwijderingsvergoeding, verblijfsvergoeding en flexibiliteitsvergoeding
149.01.00 Elektriciens-installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Premie van de patroonheilige
216.00.00 Notarisbedienden +1,0398 % Forfaitaire premie
--- Jaarlijkse premie van 1,1 %.  Niet van toepassing op de ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31/10/2017
309.00.00 Beursvennootschappen -0,0556 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,06 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,86 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden rust-en vezorgingstehuizen en dagverzorgingscentra-enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)