Loonaanpassingen op 1 mei 2020

30.11.2020

Maart 2020 April 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,53 109,53 +0
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,96 110,22 +0,26
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,49 107,74

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.06.00 Grint- en zandexploitaties (witzand uitgezonderd) +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Witzandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
105.00.00 Non-ferro metalen +1,02 %

Minimum- en effectieve lonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen

113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,74 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,59 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +1,02 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,4569 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,46 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding van de verplaatsingstijd en tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,74 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven --- Toekenning van ecocheques
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen